Plà Estratègic 2030

Objectiu: Valencian Magnet Language.

Què és una magnet language? 

Una "magnet language" pot descriure's com una llengua que atrau a parlants d'altres llengües a causa del seu prestigi, utilitat econòmica, cultural o social. Este tipus de llengua sol ser dominant en una regió o a nivell global i pot influir en què els parlants de llengües minoritàries o menys prestigioses opten per aprendre i usar la "magnet language" en lloc de (o a més de) la seua llengua materna.

Algunes característiques d'una "magnet language" poden incloure:


Un exemple clàssic d'una "magnet language" és l'anglés, que té un fort atractiu global a causa de la seua associació amb oportunitats econòmiques, avanços científics, cultura popular i la presència en la política global. No obstant això, val la pena assenyalar que el concepte de "magnet language" i el seu impacte pot variar segons el context regional i temporal.


Com han aconseguit algunes llengües aplegar a ser magnètiques? 

L'anglés ha esdevingut una "llengua magnètica" a través d'un conjunt d'events històrics, decisions polítiques, avanços científics i culturals, així com moviments econòmics. Analitzem alguns factors clau:


Tot això, combinat amb una sèrie d'altres factors sociolingüístics, ha contribuït a establir l'anglés com una "llengua magnètica". Malgrat això, és important reconèixer que no totes les persones o comunitats reben o adopten l'anglés de la mateixa manera, i les dinàmiques lingüístiques continuen evolucionant en resposta a canvis globals i locals.

Moments històrics d'incorporació i disrupció tecnològica per a les llengües:

Històricament, els avanços tecnològics han permès la difusió massiva d'unes llengües a costa d'altres. L'anglés és un clar exemple d'això. Amb la Revolució Industrial, va esdevenir la llengua de la ciència, del comerç i de la diplomàcia, convertint-se així en una llengua global.

En el teixit complex de la història humana, les llengües han sorgit, evolucionat i desaparegut, influenciades per una multitud de factors. Les disrupcions tecnològiques i històries són dos d'aquests factors determinants que poden elevar una llengua a un estatus de prominència o, al contrari, relegar-la a l'obscuritat. Examinant com aquests canvis disruptius han afectat la trajectòria de les llengües, podem comprendre com es forja una "llengua magnètica".


Disrupcions Tecnològiques:Disrupcions Històriques:


No obstant això, és vital reconèixer que no totes les disrupcions resulten en l'elevació d'una llengua a un estatus magnètic. Algunes llengües, malgrat la presència de factors favorables, poden no assolir aquesta prominència a causa de resistències locals, dinàmiques culturals o la presència d'altres llengües competidores.

En conclusió, les llengües no són simples eines de comunicació; són organismes vius que respiren i es mouen amb el pols de la història i la tecnologia. Les disrupcions tecnològiques i històriques poden ser el vent que eleve una llengua a altures vertiginoses o el pes que la arrossegui cap a l'oblit. Estudiar aquests canvis ens ofereix una finestra a la dinàmica sempre canviant del paisatge lingüístic global.


El cas d'Internet com a oportunitat i amenaça. 

Les innovacions tecnològiques, particularment en l'àmbit de la intel·ligència artificial (IA), estan reconfigurant el paisatge lingüístic de maneres sense precedents. Aquesta transformació, com totes les revolucions, presenta oportunitats i reptes simultanis.


La intersecció de la tecnologia i la llengua és una de les més dinàmiques de la nostra era. Mentres que l'aparició de la tecnologia pot presentar amenaces per a llengües menys parlades, també ofereix una oportunitat única per a la seva revitalització. En aquest escenari, és crucial que les comunitats, els governs i els desenvolupadors de tecnologia treballen junts per assegurar-se que les llengües, independents de la seva mida o estatus, puguen florir en l'era digital.


Estratègia i planificació lingüística multidisciplinar. 

La planificació lingüística no és només una qüestió d'establir normes o promoure l'ús d'una llengua en un context determinat. En un món en constant canvi, és fonamental que aquesta planificació siga dinàmica i s'adapte a les necessitats i desafiaments actuals. Una perspectiva multidisciplinar permet abordar aquests desafiaments des de múltiples angles, assegurant-se que la llengua no només sobreviu, sinó que prospera i creix. 

La planificació lingüística no pot ser vista com una tasca aïllada. Requereix una aproximació holística que incloga múltiples disciplines per a assegurar-se que totes les facetes de la llengua estan cobertes. El valencià, com qualsevol altra llengua, pot beneficiar-se d'aquesta perspectiva multidisciplinar per a assegurar el seu futur i prosperitat en un món globalitzat.Atracció de nous parlants. 


Una llengua no és només una eina de comunicació; configura la manera com percebim i entenem el món. El valencià, amb la seua rica història i les seves particularitats lingüístiques, ofereix una perspectiva única del món: una dieta lingüística mediterrània. Aquest concepte pot ser paral·lel al de la dieta mediterrània en l'àmbit de la nutrició. Proposem una "dieta" basada en el consum regular de llengües locals com el valencià, amb una presència equilibrada d'altres llengües majors. Aquesta "dieta" contribuiria a una societat més equilibrada, on el valencià és consumit i practicat regularment juntament amb altres llengües.

Però, per a garantir la supervivència d'una llengua, no és suficient mantenir els parlants actuals; és crucial atraure'n de nous. L'educació és clau per aconseguir això, així com la creació de continguts atractius en valencià que engresquen els joves.

Recomanacions per al valencià en l'era digital:

 

Economia lingüística. 

L'economia lingüística es refereix a l'estudi de la llengua des d'una perspectiva econòmica, considerant-la com un producte en un mercat de llengües. La promoció del valencià en el marc de l'economia lingüística exigeix una combinació d'anàlisi de mercat, estratègies de màrqueting i implicació de diversos actors, des d'institucions fins a empreses i individuals. Aquesta perspectiva ens permet analitzar la demanda i oferta de llengües, les barreres d'entrada, els costos i beneficis associats amb l'aprenentatge d'una llengua, entre altres factors.Densitat en Comunitats Digitals:

Les comunitats digitals que mantenen una alta densitat lingüística són crucials per preservar i promocionar una llengua. Aquestes comunitats poden servir com a xarxes de suport, creant sinèrgies i retroalimentant-se per mantenir viu l'ús del valencià.


Marca Digital Valenciana:

L'establiment d'una marca digital valenciana pot reforçar la identitat cultural i lingüística de la regió, facilitant la cohesió interna i potenciant la projecció externa. Aquesta marca digital pot atraure visitants, inversors i estudiants a la Comunitat Valenciana.

El cas de Corea amb el K-Pop demostra com una indústria cultural pot catapultar una llengua i cultura a l'escenari mundial. Crear continguts atractius i globals en valencià pot impulsar la seua visibilitat i demanda.


Responsabilitat Lingüística de les Empreses:

Les empreses tenen un paper crucial en la promoció de la llengua. Poden incloure el valencià en la seva publicitat, formació i atenció al client, demostrant així la seva responsabilitat social i compromís amb la cultura local.


Oportunitats Laborals:

Amb la creixent digitalització, noves professions emergents com youtubers, streamers o influencers poden actuar com a líders en la creació de continguts en valencià, influenciant així a les noves generacions i promocionant l'ús de la llengua.


La creativitat lingüística i el paper de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

Les acadèmies lingüístiques sorgeixen amb la finalitat de preservar, estandarditzar i promocionar una llengua. Actuen com a guardianes del patrimoni lingüístic i cultural, proporcionant directrius sobre gramàtica, ortografia i l'incorporació de neologismes. Algunes llengües no tenen acadèmies perquè la seua comunitat parlant pot ser petita, estiguin en situacions de vulnerabilitat o simplement perquè no han sentit la necessitat d'estandardització formal.

L'anglés no té acadèmia. 

L'anglès no té una acadèmia oficial que estandarditze la llengua, i aquesta situació es deu a diversos factors històrics, culturals i pràctics:


En conclusió, l'absència d'una acadèmia per a l'anglès pot ser vista com a reflecteix l'actitud flexible i pragmàtica dels parlants d'anglès cap a la seua llengua. En comptes de ser dirigida des d'una autoritat central, l'evolució de l'anglès ha estat determinada en gran mesura pel seu ús pràctic en una gran varietat de contextos arreu del món.

Tradicionalment, les acadèmies estan compostes per filòlegs, escriptors, lingüistes i altres experts en la llengua i la literatura. La seua formació sol ser en humanitats, amb una profunditat en estudis lingüístics, històrics i literaris.

Una Acadèmia de la Llengua Valenciana moderna hauria d'estar adaptada als desafiaments i oportunitats del segle XXI. Integrant diversitat de disciplines i perfils, pot actuar com un agent de canvi, promovent l'ús i acceptació del valencià en una era digital i globalitzada.

L'Acadèmia Valenciana va nàixer amb la funció de pacificar la normativa. 

 L'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) no va néixer amb l'objectiu primari d'estandarditzar el valencià des de zero, sinó més aviat per aclarir i consolidar la normativa existent, així com pacificar el panorama lingüístic valencià.

Els anys 80 i 90 van ser escenari de debats intensos respecte al valencià, on diferents corrents tenien visions distintes sobre la normativa i l'estatus del valencià en relació al català. Aquesta situació va portar a una necessitat de crear un ente que establira criteris clars i unificats per a la llengua valenciana. Amb la creació de l'AVL l'any 1998, es va buscar una solució a aquesta polarització, dotant a l'entitat de l'autoritat per establir la normativa del valencià. La seua funció era, per tant, més de consolidació i pacificació que no d'estandardització inicial.

La missió principal de l'AVL ha estat garantir la unitat normativa del valencià, assegurant que la llengua s'utilitze de forma coherent i unificada en tot el territori valencià, alhora que s'adapte a les necessitats i realitats dels parlants. Aquest enfocament de pacificació normativa ha estat crucial per garantir que la llengua siga percebuda com una eina de cohesió i no de divisió entre els valencians. A més, l'AVL ha treballat en la promoció i la difusió del valencià, garantint així la seua presència i vitalitat en el context actual.

Promoció del Valencià mitjançant una Acadèmia:

Una Acadèmia de la Llengua Valenciana modernitzada podria ser una eina potent per a la promoció del valencià. Per a ser efectiva en el context actual, hauria d'integrar perfils diversos:


Visió Disciplinària:

La manera com cada disciplina afronta els problemes és única. Mentre que un enginyer està orientat a trobar solucions pràctiques i funcionals (com crear una aplicació), un filòleg pot estar més enfocat a l'origen i evolució d'un terme. Integrar aquestes perspectives en una acadèmia permetria una visió holística, assegurant que les solucions adoptades no només són pràctiques, sinó també respectuoses amb la història i cultura de la llengua.


La innovació lingüística

La innovació lingüística és una eina poderosa per a mantenir una llengua rellevant, dinàmica i en sintonia amb les necessitats i realitats dels seus parlants. La competència entre llengües no és només quantitativa, sinó també qualitativa. Una llengua que no evoluciona i no s'adapta als nous contextos i tecnologies pot ser percebuda com obsoleta o poc útil. En contrast, una llengua que innova pot captar l'atenció i l'interès de nous parlants.


Per què és necessari innovar lingüísticament?

La innovació pot millorar la percepció de la comunitat lingüística respecte a la seua llengua?

Quan una comunitat veu que la seua llengua es renova i s'adapta als temps actuals, aquesta percepció pot enfortix la connexió emocional amb la llengua, percebint-la com una eina viva i dinàmica. Una llengua que innova demostra la seua capacitat per evolucionar i adaptar-se. Això pot generar un sentiment d'orgull entre els parlants, que perceben la seua llengua no com una relíquia del passat, sinó com una entitat viva i rellevant en el present. La innovació pot combatre la idea que una llengua és "inferior" o "menys útil" que altres més dominants, afavorint així la seua autoestima i la seua utilització en tots els àmbits de la vida.

En resum, la innovació lingüística no és només una qüestió acadèmica o teòrica; és una necessitat pràctica i emocional que pot decidir el futur d'una llengua en el segle XXI. La capacitat d'una llengua per innovar i adaptar-se pot ser un factor clau en la seua supervivència i expansió en un món cada vegada més interconnectat.

Psicolingüística. 

Promoure una llengua va més enllà de l'ensenyament formal. Es tracta d'abordar qüestions culturals, socials i psicològiques que influencien la manera en què una comunitat valora, usa i interactua amb la seua llengua. La innovació i adaptació són claus per assegurar la rellevància i supervivència del valencià en el món contemporani.

La psicolingüística és una disciplina que es troba en la intersecció entre la psicologia i la lingüística. Se centra en l'estudi dels processos cognitius que tenen lloc durant la producció i la comprensió del llenguatge. Això inclou, però no es limita a, temes com la percepció del so, l'estructura de les oracions, el significat de les paraules, l'adquisició del llenguatge en la infància, la producció i comprensió del discurs, entre d'altres.


Psicolingüística i Promoció de l'Uso Social del ValenciàModel Lingüístic Proper i Autoestima Lingüística. 

La llengua no és només un conjunt de regles gramaticals i vocabulari, sinó també una manifestació de la identitat i la cultura d'un poble. Un model lingüístic que reflectix les formes i expressions de la pràctica quotidiana fomenta un sentiment d'autenticitat i pertinença. Quan els parlants veuen que la llengua oficial i estandarditzada es basa en la seua parla natural, es senten més confiats i validats, i això pot promoure l'autoestima lingüística.


Desconflictualització i Cohesió Social

La llengua pot ser una font d'unió o una causa de divisió. En contextos on hi ha tensió o conflicte lingüístic, és fonamental abordar aquests conflictes per aconseguir la cohesió social. Una societat cohesionada amb una densitat lingüística elevada pot donar al valencià la força per convertir-se en una llengua "micromagnètica", atractiva per a nous parlants i amb un estatus elevat dins la seua comunitat.


Competència Lingüística vs. Usos Socials

La mera adquisició de competència lingüística no garanteix l'ús de la llengua en la vida quotidiana. Si bé moltes persones poden aprendre valencià a l'escola, poden no sentir-se còmodes o motivades per utilitzar-lo fora de l'aula. Per això, és essencial abordar els prejudicis lingüístics i fomentar l'autoestima lingüística perquè l'aprenentatge no es quede simplement en una competència passiva.


Diversificació Temàtica

Expandir els temes tractats en valencià pot ajudar a rompre estereotips i ampliar la percepció del que pot expressar aquesta llengua. Si el valencià està limitat a temes autorreferencials o culturals, pot perdre rellevància en altres àmbits essencials de la vida quotidiana. Per això, és vital impulsar l'ús del valencià en temes d'economia, psicologia, decoració, i molts altres, per eliminar aquest "sostre de vidre lingüístic".


Mutualitat Lingüística

Reconèixer i respectar la llengua de l'interlocutor és una mostra de respecte i empatia. La mutualitat lingüística no solament fomenta la comunicació fluida, sinó que també pot reduir tensions i promoure l'enteniment mutu entre diferents comunitats lingüístiques.


Assertivitat Lingüística

Mantenir-se ferm en l'ús de la pròpia llengua, fins i tot en contextos on pot no ser la llengua dominant, és una mostra de confiança i orgull lingüístic. L'assertivitat lingüística pot ajudar a incrementar la visibilitat d'una llengua i, al mateix temps, reivindicar el dret de cada individu a expressar-se en la seua llengua materna.


Sociolingüística. 

La sociolingüística és la branca de la lingüística que estudia les relacions entre la societat i el llenguatge. Se centra en com els factors socials, com ara la classe, el gènere, l'edat o l'etnia, influeixen en l'ús i la variació del llenguatge, així com en com el llenguatge pot influir en la societat. També es preocupa per temes com el bilingüisme, el canvi lingüístic, la planificació lingüística, les actituds cap a diferents llengües o dialectes, entre d'altres.


Sociolingüística i Promoció de l'Uso Social del Valencià


Tecnolingüística. 

La tecnolingüística es refereix a l'aplicació de la tecnologia a la lingüística, incloent-hi el desenvolupament d'eines, recursos i aplicacions tecnològiques específics per al tractament automàtic de la llengua, la traducció, l'ensenyament lingüístic, entre d'altres.

Tecnolingüística i Promoció de l'Uso Social del ValenciàDisrupció Tecnològica i el Valencià


En conclusió, la tecnolingüística i la disrupció tecnològica són forces poderoses que, si s'utilitzen correctament, poden jugar un paper clau en la promoció i preservació del valencià en l'era digital. La clau és adaptar-se ràpidament a aquestes innovacions i assegurar-se que el valencià no quede al marge de l'evolució tecnològica.Experiències de la comunitat lingüística. Marc comparat. 

Intel·ligència Col·lectiva Aplicada a la Lingüística

La intel·ligència col·lectiva es refereix a la capacitat de les comunitats de col·laborar i crear coneixement de forma conjunta, utilitzant la diversitat d'opinions, experiències i habilitats de la seua membresia. Quan l'apliquem a la lingüística, potser estem parlant d'una recollida i anàlisi conjunta del llenguatge, dels seus usos, variacions i evolucions, així com de la creació de recursos lingüístics gràcies a la contribució de moltes persones.


Exemples de Bones Pràctiques:Visibilitat de Bones Pràctiques:

Per a que la intel·ligència col·lectiva siga realment efectiva en el camp de la lingüística, és essencial donar visibilitat a aquestes bones pràctiques. Algunes maneres d'aconseguir-ho són:


Política lingüística. 

La política lingüística es refereix a les decisions i accions que pren un govern o institució per regular, protegir, fomentar i/o estandarditzar una llengua dins d'una comunitat o territori. Per promocionar una llengua com el valencià/català, és necessari un compromís ferm des dels estaments polítics, acompanyat d'una estratègia clara i una visió inclusiva que tinga en compte les necessitats i desitjos de la comunitat parlant.

Per a promocionar una llengua com el valencià/català, s'han de considerar diversos factors de situació i actitud política: