Introducció

cronograma de l'acceleradora


1. Planificació i Investigació: Setembre 2023

Comencem investigant l'existència de demanda per a aquest tipus d'acceleradora en el mercat valencià. Realitzem enquestes, entrevistes i altres mètodes per a comprendre les necessitats i expectatives del públic objectiu.


2. Definició del Model de Negoci: Octubre 2023

Determinem el model de negoci viable, incloent-hi la monetització del camí cap a la professionalització. 


3. Desenvolupament de Continguts Formatius: Setembre-Octubre 2023

Creem cursos, tallers i recursos en línia per a ajudar als participants a millorar les seues habilitats en la creació de contingut en valencià.


4. Coaching individualitzat: Octubre 2023

 Proporcionem sessions de coaching individualitzat als membres de l'acceleradora. Aquestes sessions se centren en les necessitats i objectius específics de cada participant, ajudant-los a millorar i aconseguir els seus objectius de creació de contingut.


5. Plataforma en Línia: Octubre 2023

 Creem una plataforma en línia on els membres puguen accedir als cursos, recursos i altres continguts relacionats. Aquesta plataforma també servix com a comunitat on els participants puguen interactuar, compartir experiències i donar-se suport mútuament.


6. Promoció del Contingut: Octubre 2023

 Oferim serveis de promoció de contingut per a ajudar els participants a difondre el seu contingut en valencià a través de les xarxes socials i altres canals. 


7. Col·laboracions i Societats. Desembre 2023

Explorem la possibilitat de col·laborar amb altres organitzacions, influencers o plataformes relacionades amb el valencià. Això podria augmentar la visibilitat de l'acceleradora i generar oportunitats de creixement.


8. Mètriques i Avaluació: Desembre 2023

Establim mètriques clau per a avaluar l'èxit de l'acceleradora, com ara la satisfacció dels participants, l'augment de la presència en línia del contingut en valencià i l'impacte en la comunitat valenciana.


9. Marketing i Comunicació: Setembre 2023-Desembre 2023

Desenvolupem una estratègia de màrqueting per a donar a conèixer l'acceleradora i atreure membres. Utilitzeu xarxes socials, blocs, esdeveniments locals i altres canals per a promocionar els vostres serveis. 

Acceleradora lingüística en usos digitals.

Per què l'acceleradora? 

L'atracció de nous parlants com a base d'un futur sòlid per al valencià és un tema d'interès vital per a la continuïtat i el creixement de la llengua en l'era moderna. En una època marcada per la globalització i la interconnexió digital, la supervivència i prosperitat d'una llengua requereixen estratègies noves i adaptatives. Així, la relació entre la comunicació, la tecnologia i el futur del valencià en l'entorn virtual en expansió contínua juga un paper fonamental en la seua promoció i preservació.

La comunicació i la tecnologia s'han fusionat en una simbiosi inseparable, i aquest matrimoni juga un paper clau en el futur de les llengües com el valencià. La digitalització ha obert noves vies de comunicació, oferint un abast global immediat i connectant persones de tot el món. 

El valencià a Internet pot esdevenir un instrument poderós per a la relació entre la llengua, el territori, la cultura i el way of life. Tot i que les barreres físiques sembla que es dilueixen en aquest entorn digital, la llengua encara està lligada a la seua arrel cultural i territorial. Això significa que la promoció del valencià ha d'anar més enllà de la simple presència en línia; ha de representar les visions i les perspectives de la comunitat valenciana.

L'atracció de nous parlants en aquest context no només és desitjable, sinó necessària. Cal considerar el mercat de les llengües dins d'Internet, i això implica analitzar els costos i beneficis potencials. Els beneficis radiquen en la preservació de la identitat cultural i lingüística, així com en la participació activa en la creació i definició de l'entorn virtual emergent. No obstant això, els costos sorgeixen de la competència amb altres llengües i de la necessitat d'adaptar-se a les noves formes de comunicació digital.

Per aconseguir l'atracció de nous parlants, cal abordar les barreres d'entrada que podrien inhibir la seua participació en la comunitat valenciana virtual. Això pot incloure la manca de competència lingüística inicial, la familiaritat amb altres llengües més esteses i la manca de confiança per interactuar en valencià en entorns digitals.

La densitat de les comunitats digitals és un factor clau. La concentració de parlants de valencià en àmbits virtuals pot fomentar l'ús actiu i regular de la llengua. Exemples de bones pràctiques, com la creació de fòrums i xats en valencià, poden afavorir la visibilitat i l'ús de la llengua en diferents contextos.

El model lingüístic ha de ser inclusiu i flexible, permetent tant l'ús formal com l'informal del valencià. La deaconflictualització, és a dir, la reducció de conflictes lingüístics innecessaris, és crucial per garantir un entorn harmoniós i atractiu per als nous parlants.

La transició de l'oralitat al paradigma digital comporta reptes i oportunitats. La competència lingüística és essencial per a la interacció eficaç, però també cal abraçar les noves formes d'expressió que ofereix el context digital.

La diferència entre usos socials i usos educatius del valencià és important. 

La diversificació temàtica és clau per a la supervivència del valencià. La llengua ha d'adaptar-se per abordar temes contemporanis i emergents, fomentant la seua continuïtat i rellevància.

La creativitat i la innovació lingüístiques són imprescindibles per mantenir el valencià viu i dinàmic. Cal animar la creació de neologismes i formes d'expressió úniques pròpies de l'entorn digital.

La mutualitat lingüística implica la col·laboració i l'intercanvi entre parlants nadius i nous parlants. Això pot accelerar l'aprenentatge i la integració dels nous membres a la comunitat virtual valenciana.

L'assertivitat lingüística implica la confiança en l'ús del valencià sense sentir-se intimidat per altres llengües. Aquesta actitud és vital per a la projecció del valencià com una llengua amb presència i influència en el Metaverse.

En conclusió, l'atracció de nous parlants és fonamental per al futur del valencià. Mitjançant l'ús estratègic de la comunicació i la tecnologia, la llengua pot enfortir la seua relació amb el territori, la cultura i la manera de viure, i assegurar la seua continuïtat en un entorn cada vegada més digital. Això requereix un enfocament inclusiu, creatiu i innovador, així com una confiança assertiva en la pròpia llengua. Al final, la preservació i el creixement del valencià depenen de com les comunitats en línia abracen i promouen activament la seua llengua i cultura única.


El traspàs lingüístic. 

El traspàs generacional lingüístic és una peça clau per a la preservació i la continuïtat del valencià. La família i el context domèstic juguen un paper fonamental en aquesta tasca, ja que són llocs on les llengües es transmeten de generació en generació. A continuació, es presenten algunes possibilitats per a potenciar aquest traspàs dins de casa i la família:
En resum, el traspàs generacional lingüístic esdevé fonamental per a la supervivència del valencià, i la família té un rol vital en aquesta tasca. Mitjançant l'ús quotidià de la llengua, l'aprenentatge a través del joc, la literatura i les tradicions, així com la creació d'un entorn acollidor i obert, es pot assegurar que les futures generacions continuen sent parlants actius i orgullosos del valencià.

La Tecnologia i la Transformació de la Llengua: Explorant el Futur del Valencià en l'Era Digital


En un món cada vegada més connectat i digital, la relació entre tecnologia i llengua està experimentant canvis fonamentals que afecten la forma en què ens comuniquem i preservem les nostres identitats lingüístiques. Amb l'advent de noves tecnologies com el Metavers i xips audiovisuals, així com l'ús massiu del Big Data en àmbits lingüístics, s'obri un panorama emocionant i desafiador per al futur de la llengua pròpia com el valencià.


El Metavers, un entorn virtual tridimensional en expansió constant, promet revolucionar la manera com ens comuniquem i interactuem. Aquest nou paradigma pot transformar la conversa i la llengua pròpia, ja que ofereix noves oportunitats per experimentar la comunicació a través d'interfícies visuals i sonores avançades. Amb l'ús de xips audiovisuals, la conversa podria adquirir dimensions més profundes i expressives, permetent als parlants utilitzar gestos i expressions facials per enriquir el contingut lingüístic i emocional.


La utilització del Big Data en lingüística té el potencial de canviar radicalment la nostra comprensió de les llengües i les seves evolucions. Mitjançant l'anàlisi de vastes quantitats de dades lingüístiques recollides en temps real, podem obtenir una visió més precisa de com es fa servir la llengua en diferents contextos i com aquesta pot adaptar-se als canvis socials i tecnològics. Això és particularment rellevant per al valencià, ja que pot proporcionar una base sòlida per a la seua incorporació a la indústria de l'oci digital.


L'expansió del valencià a la indústria de l'oci digital, incloent esports i videojocs, té el potencial de catapultar la llengua a noves altures. En el món dels esports i el gaming, la realitat virtual ofereix experiències immersives on el valencià pot ser integrat de manera natural, creant noves oportunitats per als parlants de la llengua. La diversitat lingüística en aquests àmbits també és important, ja que pot enriquir la varietat d'interaccions i narratives disponibles per als jugadors i espectadors.


La indústria digital no només impulsa la creació de contingut de entreteniment, sinó que també contribueix a la construcció de marques i la projecció de valors. La marca digital valenciana és essencial per a la cohesió interna de la comunitat i la seua projecció externa. El domini punt val pot ser un poderós impuls per a això, ja que no només reforça l'identitat valenciana en línia, sinó que també pot servir com a bandera digital en l'era globalitzada.


A més de la projecció externa, la indústria digital té una responsabilitat social significativa. L'ús responsable de la llengua i la inclusió de contingut valencià en la indústria digital poden contribuir a la diversitat cultural i lingüística en aquest àmbit, enfrontant la tendència d'una cultura digital dominada per l'anglès com a llengua franquícia.


La inclusió del valencià en l'oci digital també implica la creació de noves professions relacionades amb aquest àmbit. Desenvolupadors de videojocs, creadors de contingut en línia, narradors i traductors digitals són només algunes de les professions d'oci digital que poden ajudar a impulsar la presència del valencià en aquest àmbit i a fer créixer la seua influència.


En resum, l'impacte de la tecnologia en la llengua i la seua relació amb el valencià és profund i multifacètic. Des de la transformació de la conversa i l'ús del Big Data fins a la incorporació del valencià a la indústria de l'oci digital i la creació de marques digitals, aquesta relació ofereix oportunitats emocionants per a la preservació, promoció i creixement del valencià en l'era digital. Amb una abordatge responsable i creatiu, el valencià pot assegurar la seua continuïtat i rellevància en un món connectat i en constant evolució.


La gestió de la incertesa i el canvi disruptiu és un repte constant en el món empresarial i tecnològic actual. Les organitzacions i les empreses han de ser capaces d'adaptar-se ràpidament a les noves tendències, les innovacions tecnològiques i les transformacions del mercat per a seguir sent competitives. En aquest context, la fórmula de la gestió eficaç de la incertesa i el canvi disruptiu implica la combinació de dos elements clau: el prototip i la gradualitat.


**Prototip:**

La idea del prototip es basa en la creació d'un model inicial o una versió preliminar d'una idea, producte o servei. En l'àmbit tecnològic i empresarial, això significa desenvolupar una solució parcialment funcional que permet als equips provar conceptes, identificar problemes i recopilar informació de manera pràctica. El prototipatge no només ajuda a validar la viabilitat d'una idea abans d'invertir recursos significatius, sinó que també proporciona una plataforma per a la innovació i la iteració contínua.


**Gradualitat:**

La gradualitat fa referència a l'aproximació progressiva i pas a pas en la implementació de canvis. En lloc de realitzar canvis disruptius i dràstics d'un sol cop, es busca introduir modificacions graduals i controlades en les operacions, els processos o els productes. Aquest enfocament permet a les organitzacions ajustar-se millor als canvis i minimitzar el risc d'alteracions negatives en el funcionament diari.


**Aplicació a la presentació de producte:**

Quan es tracta de presentar un nou producte o una innovació al mercat, la fórmula de prototip i gradualitat pot ser una estratègia efectiva per a gestionar la incertesa i el canvi disruptiu. En lloc de llançar el producte complet des del principi, es podria considerar el següent enfocament:


1. **Desenvolupament de Prototip:** Inicialment, es pot crear un prototip funcional o una versió bàsica del producte que represente les característiques principals i la proposta de valor. Aquest prototip pot ser utilitzat per a recopilar feedback i entendre millor les necessitats i les preferències dels usuaris.


2. **Retroalimentació i Iteració:** Amb el prototip en mans dels usuaris o clients potencials, es pot recollir retroalimentació i analitzar les seues respostes. Aquest procés d'iteració permet identificar àrees d' millora i realitzar ajustos en el producte abans de la seua presentació completa.


3. **Llançament Gradual:** En lloc de llançar el producte completament desenvolupat en un sol moment, es pot optar per un llançament gradual. Això pot implicar oferir el producte a un grup selecte d'usuaris inicialment, per a provar la seua resposta i corregir problemes addicionals que puguen sorgir.


4. **Actualitzacions Continues:** A mida que el producte es va presentant a més usuaris, l'empresa pot continuar realitzant actualitzacions i millores basades en la retroalimentació i les dades recopilades. Aquesta aproximació permet mantenir-se alineat amb les expectatives dels clients i respondre a les canvis en el mercat.


Mitjançant aquesta fórmula de prototip i gradualitat, les empreses poden gestionar millor la incertesa associada a la presentació de nous productes o serveis i reduir el risc de canvis disruptius que podrien impactar negativament l'experiència dels usuaris. Aquest enfocament proporciona flexibilitat, adaptabilitat i la possibilitat de realitzar ajustos basats en la realitat del mercat i les preferències dels clients.


El concepte de "Talent Search" o cerca de talent és una estratègia que es basa en la identificació i desenvolupament de persones amb habilitats excepcionals en àmbits com l'educació, les arts, la tecnologia o l'emprenedoria. Aquesta pràctica no només busca trobar individus amb un alt potencial, sinó que també té com a objectiu proporcionar-los el suport i l'orientació necessaris per a maximitzar el seu creixement i èxit. En aquest context, es poden considerar diverses eines i mètodes per a realitzar un Talent Search efectiu.


**Recerca Activa de Talent:**

La recerca activa de talent implica la cerca proactiva d'individus amb habilitats i capacitats excepcionals en diferents àmbits. Això pot realitzar-se mitjançant l'ús de xarxes socials, plataformes en línia, centres educatius i altres espais on es puguen identificar persones destacades. Concursos, exposicions, presentacions i altres esdeveniments públics poden ser oportunitats per a descobrir nou talent i donar-los visibilitat.


**Concursos i Presentacions:**

L'organització de concursos i presentacions és una manera efectiva d'atraure talent emergent. Aquests esdeveniments permeten als participants mostrar les seues habilitats i talents davant d'un públic i d'un jurat especialitzat. A més, els concursos poden oferir premis, beques o oportunitats educatives i professionals com a incentiu per als participants a seguir desenvolupant les seues habilitats.


**Cooptació:**

La cooptació implica la incorporació de persones amb talent a projectes o equips existents. Les empreses i organitzacions poden col·laborar amb persones joves amb habilitats excepcionals per a projectes específics, permetent-los guanyar experiència i exposició en un entorn real. Això no només beneficia els talents individuals, sinó que també enriqueix els projectes amb perspectives noves i fresques.


**Mentoring i Acompanyament Formatiu:**

El mentoring i l'acompanyament formatiu són elements clau per a desenvolupar el talent. A través d'aquestes iniciatives, professionals experimentats poden guiar i donar suport als talents emergents, compartint la seua experiència, oferint consells i proporcionant orientació en el seu creixement personal i professional.


**Coaching Familiar i Estímuls d'Interès Restrictiu:**

És important involucrar les famílies en el suport als talents joves. El coaching familiar pot ajudar a entendre i gestionar les expectatives i necessitats dels talents emergents. Així mateix, l'establiment d'estímuls d'interès restrictiu pot ajudar a mantenir el focus dels talents en àrees específiques, fomentant el seu desenvolupament en els àmbits en els quals destaquen.


**Administració de Noves Ferramentes i Accés a Tecnologia Precoç:**

Proporcionar als talents accés a noves ferramentes i tecnologies avançades pot accelerar el seu desenvolupament. Això pot incloure l'accés a programes d'entrenament especialitzats, equips tècnics o plataformes de desenvolupament. La tecnologia precoç pot estimular la creativitat i l'exploració de solucions innovadores.


En definitiva, el concepte de "Talent Search" implica més que la simple identificació de persones amb habilitats excepcionals. També implica el suport actiu, l'orientació i l'oportunitat d'aprendre i créixer. Mitjançant la recerca activa, la promoció, el mentoring i l'accés a recursos, és possible potenciar el talent emergent i contribuir al seu èxit en diversos àmbits professionals i creatius.