Organització

Educació Financera basica. Productes financers


Cada producte té avantatges i desavantatges, i és important comprendre-los a fons abans de decidir quin és el millor per al teu negoci. Consultar amb un assessor financer o comptable pot ser útil per prendre decisions informades.

Com fixar preus


És important fixar el preu d'un servei professional de manera estratègica quan estàs començant. Aquí tens un procediment bàsic que pots seguir:

Fixar el preu d'un servei és un procés iteratiu. Experimenta, escolta els teus clients i fes ajustos segons siganecessari per trobar el preu que funcione millor per al teu negoci i els teus clients.


Forma jurídica. 

1. Associació:

Les associacions són entitats formades per persones que s'uneixen amb un objectiu comú, com podria ser la promoció d'una activitat cultural, educativa, d'oci, entre altres.

Avantatges:

Inconvenients:

2. Treball Autònom:

Els treballadors autònoms són individus que exerceixen una activitat econòmica per compte propi.

Avantatges:

Inconvenients:

3. Societat Limitada (SL):

Es tracta d'una forma jurídica mercantil on la responsabilitat dels socis està limitada al capital aportat.

Avantatges:

Inconvenients:

En resum, la elecció de la forma jurídica depèn de la naturalesa del projecte, les necessitats de finançament, la voluntat d'assumir riscos i altres factors particulars de cada comunitat o individu creador de contingut. És recomanable consultar amb un assessor legal o fiscal per prendre la decisió més adequada segons la situació específica.


Cooperativa de treball. 


Pas 1: Constitució i Preparació InicialPas 3: Formalització LegalPas 4: Assemblea ConstitutivaPas 5: Inici de l'ActivitatPas 6: Funcionament i Governança


És important consultar amb un professional o advocat especialitzat en dret de cooperatives per assegurar-te que segueixes els passos adequats i compleixes amb els requisits legals. La informació proporcionada aquí és una guia general. 


Com es contracta amb l'administració? 

Contractar amb l'administració local i autonòmica a Espanya per un contracte menor implica seguir un procediment específic. Aquí tens els passos generals a seguir:

Pas 1: PreparacióPas 2: Presentació de l'oferiment

Prepara un projecte d'activitat interessant, socialment útil, educatiu i amb valors. 

3. Obtenció de la sol·licitud de pressupost.  

Si l'administració està interessada en els teus serveis, et demanarà que presentis una sol·licitud de cotització.


4. Preparació del pressupost. 

Prepara un pressupost que incloga tots els detalls del teu servei o producte, el preu, el termini de lliurament i qualsevol altre requisit especificat a la sol·licitud.


Pas 3: Presentació de l'Oferta

Lliura el teu pressupost i projecte segons les instruccions proporcionades per l'administració. Això pot ser presencialment, per correu electrònic o a través d'una plataforma electrònica.


Pas 4: Avaluació i Selecció

Criteris de selecció en un contacte menor. 

Un "contracte menor" és aquell contracte que, a causa del seu baix valor econòmic, pot ser adjudicat directament sense la necessitat de passar per un procés complet d'adjudicació. 

La definició i els límits econòmics dels contractes menors estan regulats pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic a Espanya. Segons la Llei de Contractes del Sector Públic, els contractes menors són:

Els criteris que solen aplicar-se a aquests contractes inclouen:


Pas 5: Negociació i contractació: Pot haver-hi una fase de negociació per arribar a un acord final sobre els termes del contracte. Una vegada acordat, es formalitzarà el contracte.

Pas 6: Formalització del Contracte

El contracte es signarà per totes les parts i es formalitzarà legalment.


Pas 7: Execució del contracte

Realització del servei o lliurament del producte. Porta a terme el servei o lliura el producte segons els termes i les condicions acordades al contracte.


Pas 8: Facturació i Pagament

Facturar sense donar-se d'alta d'autònom

A Espanya, la normativa general estableix que qualsevol persona que realitze una activitat econòmica o professional de manera regular, personal i directa ha de donar-se d'alta com a treballador autònom a la Seguretat Social. No obstant això, hi ha situacions en què es pot emetre una factura sense estar donat d'alta com a treballador autònom. Abans d'entrar en detalls, és essencial recalcar que aquesta informació pot canviar i que sempre és recomanable consultar amb un assessor o amb l'administració competent.

Els criteris que tradicionalment s'han considerat per determinar si una persona ha de donar-se d'alta com a autònom són la regularitat, la dependència i la quantitat. A continuació, es detallen aquests punts:

Amb tot això en ment, per emetre una factura sense estar donat d'alta com a autònom:

Finalment, és important tenir en compte que aquesta matèria ha estat motiu de molts debats i canvis legislatius. Per tant, sempre és recomanable consultar amb un professional o assessor abans de prendre decisions.

Tributació 

A Espanya, els ingressos derivats de la creació de contingut a Internet, com poden ser els obtinguts a través de YouTube, Twitch, blogs, venda d'e-books, entre d'altres, són considerats ingressos personals i, per tant, estan subjectes a tributació. La tributació específica pot variar segons la naturalesa de l'activitat i les circumstàncies personals de qui realitza l'activitat. Aci tens una visió general de com tributen aquests ingressos:


1. Activitat Econòmica:

Si estàs realitzant una activitat de forma regular, sistemàtica i amb ànim de lucre, l'Agència Tributària pot considerar que estàs realitzant una activitat econòmica.En aquest cas, hauries de donar-te d'alta com autònom al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i també d'alta a l'IAE (Impost d'Activitats Econòmiques) corresponent a la teua activitat. L'ingrés resultant d'aquesta activitat es declararà en l'IRPF, com a rendiment d'activitat econòmica. Dependrà de si optes pel sistema de estimació directa o mòduls.


2. Retencions i Pagaments a Compte:

Algunes plataformes, com YouTube, poden practicar retencions a compte dels pagaments que realitzen als creadors de continguts. Aquestes retencions poden ser deduïdes després al realitzar la declaració d'ingressos.

3. Despeses Deduïbles:

Si estàs realitzant una activitat econòmica, podràs deduir aquelles despeses que estiguin directament relacionades amb la generació d'aquest ingrés, com ara l'adquisició d'equipament, serveis d'hosting, publicitat, entre d'altres. No obstant això, és fonamental que puguis justificar aquestes despeses amb factures i que estiguin relacionades amb l'activitat que realitzes.

4. Impost sobre el Valor Afegit (IVA):

Com a autònom, també estàs subjecte a l'IVA. Hauràs de facturar aquest impost als teus clients (si escau) i ingressar-lo a l'Agència Tributària. Però també podràs deduir l'IVA pagat en les teves compres i despeses relacionades amb la teua activitat.

Hi ha algunes activitats que estan exemptes d'IVA o que poden tenir un tipus reduït.


5. Els Residents Foranis:

Si resides fora d'Espanya però generes ingressos d'empreses espanyoles o d'usuaris que estan a Espanya, podries estar subjecte a la tributació espanyola, encara que amb algunes especificitats. En molts casos, existeixen tractats per evitar la doble imposició que podrien ser aplicables.Aplicació IVA als projectes SOCIOEDUCATIUS

A Espanya, l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit) s'aplica a la majoria de béns i serveis, però hi ha certes activitats i serveis que gaudeixen d'exempcions. Aquests són detallats en la Llei de l'IVA.


Respecte a les activitats socioeducatives, hi ha dos àmbits principals que poden estar exempts d'IVA:


Activitats de Promoció de la Infància i la Joventut

En general, les activitats que estan destinades específicament a la protecció i guarda de la infància i la joventut poden estar exemptes d'IVA. Això podria incloure serveis com guarderies o centres de dia, entre altres. Aquestes activitats han de ser realitzades per entitats de dret públic o entitats privades de caràcter social, i no han de tenir ànim de lucre. Si una entitat privada obté beneficis de l'activitat i no els reinverteix en la pròpia activitat o en la millora del servei, aquesta activitat podria no estar exempta.


Activitats de Formació

L'ensenyament a tots els nivells, inclòs l'ensenyament universitari, està exempt d'IVA quan es realitza per establiments educatius acollits al règim de la Llei Orgànica de l'Educació o reconeguts oficialment per l'administració educativa competent. Això inclou tant l'ensenyament reglat com no reglat. A més, la formació professional i la de reciclatge, realitzades per entitats autoritzades o acreditades administrativament, també poden estar exemptes. Cal tenir en compte que determinats serveis relacionats amb l'ensenyament, com podrien ser les activitats extraescolars o els serveis de menjador, podrien no estar exempts o podrien tenir un tipus reduït d'IVA.


El cas concret de l'Educació Digital. 

A Espanya, en el context de l'IVA, els tallers de formació relacionats amb l'educació digital podrien estar exemptes d'IVA si compleixen certes condicions. Però, com sempre, cal considerar diverses qüestions:

Com preparar un projecte socioeducatiu? 


Crear un projecte socioeducatiu implica planificació i consideració de diversos aspectes. Ací tens alguns punts clau a tenir en compte:


Objectius clars: 

Defineix els objectius específics i mesurables del projecte. Ha de ser clar què vols aconseguir i com ho mesuraràs.

Avaluació de les necessitats: Abans de definir els objectius, es necessari identificar i comprendre les necessitats de la comunitat o grup destinatari. Aquesta informació pot obtenir-se a través d'enquestes, entrevistes, focus groups o observacions directes.

Formulació d'objectius SMART

Els objectius han de ser SMART:


3. Involucra a les parts interessades

Involucra a mestres, estudiants, pares, administradors, i altres membres de la comunitat en la definició dels objectius. La seua perspectiva pot enriquir el procés i assegurar-se que els objectius són rellevants i realistes.


4. Revisió i adaptació

És important revisar periòdicament els objectius per assegurar-se que encara són rellevants i per adaptar-los si cal en funció de les circumstàncies canviants.


5. Estratègies d'avaluació

Definir de forma clara com s'avaluaran els objectius. Això pot incloure tests, enquestes post-projecte, anàlisis estadístiques, entre d'altres. L'avaluació no només ha de centrar-se en si s'han assolit els objectius, sinó també en com s'ha fet i quines lliçons s'han après pel camí.


6. Documentació

És vital documentar tot el procés, des de la definició inicial d'objectius fins a les estratègies d'avaluació. Aquesta documentació serà útil per a futurs projectes o per a altres persones o institucions que vulguin replicar o aprendre del projecte.

En resum, un bon projecte socieducatiu amb objectius clars i mesurables pot marcar una diferència significativa en la vida dels beneficiaris. Dedica temps i esforç a definir, avaluar i adaptar els teus objectius per assolir el màxim impacte possible. 


Públic objectiu: 

Identifica el grup de persones a qui està dirigit el projecte. Comprendre les seues necessitats i interessos és fonamental.

1. Definició del Públic Objectiu


2. Metodologia de Recerca


3. Anàlisi de Dades

Una volta recopilades les dades, realitza una anàlisi per identificar patrons i tendències. Això et permetrà comprendre millor les necessitats i interessos del teu públic objectiu i adaptar el teu projecte en conseqüència.


4. Adapta el Projecte al Públic Objectiu

Basat en la informació recopilada, modifica o adapta el contingut, les activitats i els recursos del projecte perquè siguen rellevants i eficaços per al teu públic.


5. Comunicació Eficaç

Dissenyar una estratègia de comunicació que parli directament al teu públic objectiu. Això pot incloure la selecció de canals de comunicació adequats, la creació de missatges específics o l'ús de llenguatge i imatges que ressonin amb ells.


6. Revisió i Feedback

Una vegada el projecte estiga en marxa, recopila feedback del teu públic objectiu. Això t'ajudarà a identificar àrees d'èxit, així com aspectes que podrien necessitar millores.


7. Compromís amb el Públic Objectiu

Involucra el teu públic objectiu en la planificació i implementació del projecte. Quan les persones se senten part d'un projecte, és més probable que estiguen compromeses i que el projecte tinga un impacte positiu en elles.


Anàlisi de necessitats: 

Realitza una anàlisi exhaustiva de les necessitats i les deficiències de la població a la qual et dirigeixes. Això et ajudarà a desenvolupar un projecte adaptat.

L'anàlisi de necessitats és una eina crucial per determinar les carències, les mancances i les oportunitats d'acció dins d'una comunitat o grup destinatari. Una anàlisi ben feta proporciona la base sobre la qual es pot construir un projecte socieducatiu adaptat i efectiu. A continuació, tens una guia detallada sobre com realitzar aquesta anàlisi:


1. Definició del Propòsit

Abans de començar, has de saber què vols aconseguir amb aquesta anàlisi. Estàs intentant identificar necessitats educatives, de salut, socials, econòmiques, etc.? Aquesta claredat inicial et guiarà en les etapes successives.


2. Recopilació de Dades Primàries


3. Recopilació de Dades Secundàries

Revisa dades i informes existents que puguen donar-te una idea de les necessitats de la comunitat. Això pot incloure:

4. Identificació de Tendències i Necessitats

Una vegada tingues les dades, analitza-les per identificar:

5. Priorització de Necessitats

No sempre és possible abordar totes les necessitats identificades a la vegada. Basat en la gravetat, la viabilitat i els recursos disponibles, prioritza quines necessitats s'abordaran primer.

6. Consultació i Validació

Després d'identificar i prioritzar les necessitats, consulta amb experts o líders comunitaris per validar les conclusions. Aquesta retroalimentació pot proporcionar-te perspectives valuoses i ajustar la teva anàlisi.

7. Documentació

Redacta un informe detallat de la teua anàlisi de necessitats, incloent-hi la metodologia, les dades recopilades, les conclusions i les recomanacions. Aquest informe serà una eina valuosa quan desenvolupis el teu projecte socieducatiu.

8. Actualització

Les necessitats d'una comunitat poden canviar amb el temps. Per tant, és útil tornar a avaluar regularment per assegurar-te que les teves intervencions segueixen sent rellevants i efectives.


Metodologia: 

Decideix quina metodologia o enfocament s'adequa millor al teu projecte. Pensa en com involucrar i fer participar el públic objectiu.

Tipus de Metodologies

Recursos Disponibles

Considera els recursos (temps, materials, espai, personal) amb els quals comptes. Algunas metodologies poden requerir més recursos que altres.

Feedback i Adaptabilitat

Una bona metodologia ha de ser flexible. Estableix mecanismes de feedback per recollir impressions dels participants i fer ajustaments en funció de les necessitats que sorgeixen.

Avaluació

Decideix com avaluaràs l'eficàcia de la teua metodologia. Això pot incloure enquestes, entrevistes, observacions o altres eines que mesuren el grau en què s'han assolit els objectius.

Formació del Personal

Assegura't que l'equip que implementarà la metodologia estiga adequadament format i preparat. Si es tracta d'una metodologia nova o poc familiar, potser caldrà proporcionar formació específica.

Revisió i Iteració

Després d'implementar la metodologia, dedica temps a revisar com ha funcionat. Què ha anat bé? Què es podria millorar? Usa aquesta informació per fer ajustaments en futures edicions del projecte.


Recursos

Avalua els recursos que necessitaràs, com diners, personal, materials i espais. Assegura't que tingues els recursos necessaris per dur a terme el projecte.

Recursos són tots aquells elements que necessites per desenvolupar, implementar i finalitzar amb èxit el teu projecte. Els recursos poden ser tangibles, com materials o espais, o intangibles, com temps o coneixements. Una bona planificació dels recursos és fonamental per al desenvolupament eficaç i eficient d'un projecte. Vegem com desenvolupar aquesta idea:


Identificació de Recursos

El primer pas és fer un llistat detallat dels recursos que creus que necessitaràs:


Avaluació de Recursos

Una volta identificats, hauràs d'avaluar la disponibilitat i la qualitat d'aquests recursos:

Gestió de Recursos


Contingència

Prepara't per a imprevistos. Sempre és bo tenir un pla B o una reserva en cas que algun dels recursos no estigui disponible o no funcione com esperaves.


Revisió i Ajust

Després d'implementar el projecte, revisa com s'han utilitzat els recursos i si la teua estimació inicial era correcta. Aquesta informació serà molt valuosa per a projectes futurs.


Cronograma: 

Estableix un calendari detallat que indique els passos i les etapes clau del projecte. Això t'ajudarà a mantenir el projecte en el bon camí.

El cronograma és una eina essencial en la gestió de projectes. Permet visualitzar de manera clara i estructurada el temps estimat per a cada activitat i com aquestes s'interrelacionen. Establir un bon cronograma facilita la coordinació, el seguiment i l'avaluació del projecte. A continuació, desenvolupem la idea del cronograma:


Definició d'Activitats

Establiment de Prioritats i Dependències

Elaboració del Cronograma


Assignació de Recursos

Qui fa què: Indica quines persones o equips són responsables de cada activitat. Això permetrà una millor distribució del treball i evitarà solapaments o dubtes sobre responsabilitats.

Revisió i Actualització

Comunicació

Col·laboració: 

Considera la possibilitat de col·laborar amb altres organitzacions o professionals per aportar coneixements i recursos addicionals.

Col·laboració és un concepte fonamental en la gestió de projectes, especialment en aquells que tracten temes socieducatius. Treballar conjuntament amb altres entitats o professionals pot aportar una gran varietat de beneficis, des de la compartició de recursos fins a l'accés a nous públics o coneixements especialitzats. A continuació, desenvolupem la idea de la col·laboració:


1. Identificació de Possibles Col·laboradors


2. Establiment d'Objectius Conjunts

Compromís Mútu: És essencial que totes les parts col·laboradores tinguen clar què es busca amb la col·laboració. Aquests objectius han de ser establerts per escrit, preferiblement en un acord o conveni.

3. Comunicació Fluida


4. Compartició de Recursos


5. Formació Conjunta

Aprenentatge Mutu: Cada organització o professional pot aportar coneixements i experiències diferents. Aprofita aquesta oportunitat per aprendre i capacitar el teu equip en àrees noves.

6. Revisió i Feedback

Avaluació Conjunta: Després d'una fase o al final del projecte, reuneix-te amb els col·laboradors per analitzar els resultats de la col·laboració. Aquesta retroalimentació serà essencial per millorar col·laboracions futures.

7. Reconeixement Mutu

Visibilitat: Dóna crèdit als teus col·laboradors en totes les comunicacions i materials relacionats amb el projecte. Aquest reconeixement pot ser una motivació addicional per a la col·laboració.

8. Flexibilitat

Adaptabilitat: Les necessitats i circumstàncies poden canviar. Estigues disposat a adaptar l'acord de col·laboració si és necessari.


Avaluació i mesurament: 

Estableix indicadors per avaluar l'impacte del projecte. Comprova periòdicament si s'aconsegueixen els objectius i fes els ajustos necessaris.

L'avaluació i mesurament són clau per determinar l'efectivitat d'un projecte, identificar àrees de millora i garantir que es compleixen els objectius establerts. Establir uns bons mecanismes d'avaluació és essencial per a la rendició de comptes i per guiar decisions futures. A continuació, desenvolupem la idea de l'avaluació i mesurament:


1. Definició d'Indicadors


2. Selecció d'Eines d'Avaluació


3. Planificació de la Recollida de Dades


4. Anàlisi i Interpretació


5. Retroalimentació i Ajustos


6. Documentació i Report


7. Revisió i Millora Contínua


Sostenibilitat: 

La sostenibilitat és una qüestió fonamental per a molts projectes, especialment aquells amb una visió a llarg termini i una intenció d'impacte durador. Un projecte sostenible no només assolix els seus objectius durant el període d'execució, sinó que continua fent-ho després de la seua finalització. A continuació, desenvolupem la idea de la sostenibilitat:


1. Anàlisi del Context


2. Models de Finançament


3. Integració amb Programes Experiments

Aliances Estratègiques: Estableix col·laboracions amb organitzacions o entitats que ja tinguin programes establerts. La integració del teu projecte en aquests programes pot garantir la seua continuïtat.

4. Capacitació i Formació

Forma Liders Locals: Inverteix en la formació de persones de la comunitat o del públic objectiu perquè puguin prendre les regnes del projecte. Aquesta "transferència de poder" pot garantir una sostenibilitat a llarg termini.

5. Adaptabilitat i Flexibilitat

Revisió i Ajust: El món canvia ràpidament, i el teu projecte ha d'estar preparat per adaptar-se a noves circumstàncies, necessitats o oportunitats.

6. Documentació i Transferència de Coneixement


7. Enganxament de la Comunitat

Involucra la Comunitat: Un projecte amb el suport i la implicació de la comunitat té més probabilitats de ser sostenible. Fomenta la participació activa dels beneficiaris en la presa de decisions.

8. Avaluació Contínua

Revisió Periòdica: Estableix mecanismes per revisar periòdicament la viabilitat, impacte i necessitat del projecte.


Comunicació i difusió: 

Planifica com compartir els resultats i els progressos del projecte amb les parts interessades. La comunicació adequada pot generar suport i interès. La comunicació i difusió són elements vitals d'un projecte. No només ajuden a visibilitzar el treball realitzat, sinó que també potencien l'interès, el suport i l'implicació de diferents actors rellevants. A continuació, desenvolupem la idea de la comunicació i difusió:


1. Defineix el Teu Públic Objectiu


2. Elabora un Pla de Comunicació


3. Utilitza Diferents Canals


4. Elabora Continguts Atractius


5. Organitza Esdeveniments


6. Mantin un Diàleg Obert


7. Mesura l'Efectivitat de la Comunicació


8. Revisió i Adaptació

Ajustos Basats en Feedback: Si alguna estratègia no està funcionant com esperaves, estigues disposat/a a fer canvis.


Participació de la comunitat: 

Involucra els membres de la comunitat en la planificació i implementació del projecte. Això augmenta la seua implicació i compromís.

La participació de la comunitat en qualsevol projecte és vital per assegurar-ne l'èxit i la sostenibilitat. Quan les persones se senten part d'un projecte, no només com beneficiaris sinó també com actors actius, l'acceptació, la implicació i l'impacte del projecte augmenten significativament. A continuació, desenvolupem la idea de la participació de la comunitat:


1. Identificació de Líders Locals

Descobreix el Teixit Comunitari: Identifica aquells individus o grups que tenen influència o estima dins de la comunitat. El seu suport pot ser fonamental.

2. Sessions de Treball Participatiu

Tallers i Dinàmiques: Organitza activitats on la comunitat puga expressar les seues opinions, necessitats i preocupacions respecte al projecte.

3. Espais de Diàleg i Comunicació Oberta

Fòrums i Debat: Crear espais on els membres de la comunitat puguin discutir idees i fer suggeriments.

4. Involucra'ls en la Presa de Decisions

Comitès Participatius: Forma grups mixtos amb membres del projecte i de la comunitat per prendre decisions conjuntament.

5. Formació i Capacitació

Habilita la Comunitat: Ofereix formacions perquè els membres de la comunitat adquireixquen habilitats i coneixements necessaris per ser part activa del projecte.

6. Reconeixement del Seu Rol

Valora la Seua Contribució: Reconèixer públicament la importància de la comunitat en el projecte pot augmentar el seu sentiment de pertinença.

7. Feedback i Revisió Conjunta

Avaluacions Participatives: Realitza sessions d'avaluació on la comunitat puga expressar com veu l'avanç del projecte.

8. Fomenta la Co-creació

Projectes Conjunts: Promou iniciatives en què la comunitat i l'organització treballen junts des de la idea inicial fins a la seua implementació.

9. Comunicació Transparent

Informa Regularment: Mantén a la comunitat informada sobre l'evolució del projecte, tant en els èxits com en els desafiaments.

10. Flexibilitat i Adaptabilitat

Escolta i Adapta't: Estigues disposat/a a fer canvis en el projecte basant-te en el feedback i les necessitats expressades per la comunitat.