Màrqueting bàsic

La teua passió. 

Si a una cosa li has de dedicar molt de temps: és millor que t'apassione. 

El món digital ha transformat la manera com comuniquem, aprenem i compartim informació. Internet, amb la seua infinítat d'espais per a expressar-se, ha donat lloc a una era d'or de creadors de contingut. Tanmateix, en aquesta àmplia mar de contingut, no tot és igualment rellevant o impactant. La clau que distingeix el contingut memorable del banal és sovint la passió amb la qual ha estat creat.

Autenticitat i Connexió Humana

Les persones busquen històries i experiències reals en línia, no solament informació pura i simple. Una autèntica passió pot ser percebuda a través dels continguts, ja siga en un article, vídeo, podcast o qualsevol altre format. Quan un creador parla o escriu amb passió, el seu missatge ressona a un nivell emocional amb l'audiència, creant una connexió humana que supera les barreres digitals.

Motivació i Consistència

La passió és el combustible que manté als creadors motivats, inspirant-los a continuar produint, innovant i compartint. Sense aquesta passió, és fàcil perdre's en el camí, donant lloc a continguts inconsistents o de baixa qualitat.

Distinció en un mercat saturat

Amb milions de nous articles, vídeos i imatges que s'afegeixen a Internet cada dia, és un veritable desafiament destacar-se. Aquells que aborden la seua feina amb passió solen produir contingut que destaca, que fa pensar i que crea un impacte durador. El seu zel i entusiasme són contagiosos, atraient més seguidors i fent que el seu missatge es difonga més àmpliament.

Aprenentatge Continu

El món digital està en constant evolució. Per mantenir-te en tendència, els creadors han d'estar disposats a aprendre i adaptar-se. Aquells amb una veritable passió no només estan compromesos amb la seua disciplina, sinó que també estan entusiasmats amb l'oportunitat d'aprendre i créixer. Aquesta actitud d'aprenentatge continu garanteix que el seu contingut roman fresc, rellevant i al capdavant dels canvis en el seu camp.

La passió és més que una emoció; és una força motriu que impulsa als creadors a donar el millor de si mateixos, a connectar amb la seua audiència en un nivell més profund i a destacar-se en un ecosistema digital altament competitiu. En la creació de contingut per a Internet, la passió no és només desitjable; és essencial per a la longevitat, la rellevància i el verdader impacte. En última instància, és la passió la que transforma la informació simple en històries poderoses i experiències memorables.


La sostenibilitat del contingut. 

La sostenibilitat del contingut es refereix a la capacitat de mantenir i renovar constantment un determinat tema o àrea de contingut a Internet. Això no només implica que el tema siga rellevant i interessant per a l'audiència, sinó també que hi haja una capacitat continuada de produir contingut nou i fresc dins d'aquesta àrea.


Abans de llançar-se a la creació de contingut sobre un tema concret, cal realitzar una valoració sobre la seua viabilitat a llarg termini. Algunes preguntes clau poden ser:

Diversificació. Una temàtica sostenible ha de permetre la diversificació. Això vol dir que, dins d'un mateix tema, ha d'haver-hi diferents subtemes o vessants que es puguen explorar. Per exemple, si parlem de sostenibilitat mediambiental, podem abordar subtemes com l'energia renovable, la conservació de la biodiversitat, el reciclatge, entre d'altres.

Adaptabilitat. El món està en constant evolució i, amb ell, els interessos i preocupacions de l'audiència. Una temàtica sostenible ha de ser adaptable a aquests canvis. Si una temàtica no pot evolucionar o adaptar-se a les noves tendències o interessos, pot esdevenir obsoleta ràpidament.

Connectivitat. Un bon indicador de sostenibilitat és com un tema es pot connectar o enllaçar amb altres temes rellevants. Això no només amplia la base de contingut disponible, sinó que també pot ajudar a mantenir l'interès del públic.

Innovació constant. Per mantenir una temàtica sostenible en el temps, cal estar constantment en recerca d'informació nova, dades actualitzades, i perspectives fresques. Això pot requerir una inversió en termes de temps i recursos, però és essencial per garantir la vigència i rellevància del contingut.

Feedback de l'audiència. L'audiència és un baròmetre excel·lent per determinar la sostenibilitat d'un tema. Mitjançant enquestes, comentaris, i altres formes de feedback, es pot obtenir una comprensió clara de quins temes atrauen l'interés de l'audiència i quins poden necessitar una revisió o adaptació. 


L'eix del canal: el tema o la persona. 

Hi ha dos tipus de canals de creació de contingut per a Internet. El primer és aquell que se centra en la persona protagonista del canal i les seues vivències, pensaments, divulgacions i experiències. El segon és el canal temàtic on el protagonista s'erigix com un mer transmissor de les seues recerques sobre el tema en qüestió indepdentment que també faça aportacions personals puntuals de qui és o com és la seua vida. 

1. Canal Personal:

a. Característiques principals:

b. Exemples:

2. Canal Temàtic:

a. Característiques principals:

b. Exemples:

Tot i que ambdós tipus de canals poden tenir èxit a Internet, la seua naturalesa i enfocament són diferents. Mentre que el canal personal ofereix una visió més íntima i personalitzada de la vida del creador, el canal temàtic es centra en proporcionar contingut d'alt valor dins d'un àmbit específic. La clau per a qualsevol creador de contingut és determinar quin enfocament ressona més amb la seua personalitat, habilitats i objectius a llarg termini.

La vocació de transcedència del canal. 

La decisió temàtica d'un canal ha d'estar ben ponderada. No només ha de reflectir la passió i els coneixements del creador, sinó que també ha de considerar les implicacions a llarg termini en termes d'engagement amb la comunitat i oportunitats de monetització. També és fonamental ser flexible i adaptar-se als canvis i tendències, sense perdre l'essència ni la integritat del contingut. Així es poden aprofitar oportunitats emergents i satisfer les necessitats en evolució de la comunitat.

Vocació del Canal:

El primer pas és definir la vocació del canal:

Influència de la vocació en l'enganxament del Públic:

Un canal divulgatiu pot tenir una corba d'aprenentatge per a l'audiència, la qual pot ser més lenta en enganxar-se però, una vegada ho fa, sol ser més fidel. En canvi, l'entreteniment frívol pot aconseguir un enganxament ràpid, però també pot enfrontar-se a una rotació més alta de seguidors.

Influència en la Monetització:


Detectar tendències. Encertar amb el públic target. 

Encertar amb el públic objectiu és essencial per a garantir l'eficàcia i l'impacte del teu contingut a Internet. Entendre a qui t'adreces pot marcar la diferència entre un contingut que ressona i un que passa desapercebut. Ací tens uns consells per a ajudar-te a connectar amb el teu públic objectiu:

Recorda que, en última instància, la creació de contingut és sobre les persones. Entendre i connectar amb el teu públic objectiu no solament augmentarà la teua visibilitat i engagement, sinó que també et proporcionarà una base sòlida per a construir una comunitat lleial i compromesa.


Exercici en grup: 

Analitza quin és el perfil del públic target del canal de contingut en valencià d'una altra persona i com podria conèixer-lo amb més profunditat. Compartix les teues impressions amb el grup. 


Trobar la massa crítica. 

"Massa crítica" és un terme que es fa servir en diversos contexts per descriure el punt en què es produeix una canvi significatiu o una acció auto-sostenible. En el context d'un negoci de niu o ninxol, la "massa crítica" es refereix al nombre mínim de clients, usuaris o partidaris que una empresa o producte necessita per ser viable i auto-sostenible en un mercat específic o segment.

En altres paraules, un negoci ha assolit la massa crítica quan ha aconseguit prou tracció en el mercat perquè es produeixca un creixement continu i sostenible sense la necessitat d'inversions o esforços addicionals significatius.

Per a un negoci de niu, assolir aquesta massa crítica pot ser especialment important per a les raons següents:


És important notar que la definició exacta i quantitat necessària per assolir la "massa crítica" pot variar depenent del tipus de negoci, mercat, i altres factors específics. La clau és identificar quin és aquest llindar per al teu negoci particular i treballar per assolir-lo.

Cost marginal. Amortització de continguts. 

El cost marginal es refereix al cost addicional de produir una unitat addicional d'un bé o servei. És la variació del cost total quan la producció canvia en una sola unitat. Matemàticament, es pot expressar com la derivada del cost total respecte a la quantitat produïda. Conceptualment, el cost marginal ajuda a les empreses a determinar a quin nivell produir i com aquesta producció afectarà els seus costos.

Quan un taller, curs o qualsevol altre tipus de contingut formatiu ja ha sigut creat, el cost (tant en temps com en recursos) d'aquesta creació inicial ja s'ha invertit. Si pots oferir aquest taller o curs múltiples vegades sense haver de fer canvis significatius, estàs "amortitzant" aquesta inversió inicial. En altres paraules, el cost per lliurament disminueix a mesura que el contingut es reutilitza.

Aquesta és una de les avantatges principals de tindre contingut ja confeccionat:

No obstant això, és vital mantenir el contingut actualitzat i assegurar-se que segueix sent rellevant per a l'audiència. Si el mercat, la tecnologia o les necessitats dels alumnes canviaren podria ser necessari revisar i actualitzar el contingut per assegurar l'eficàcia i rellevància.

Com fer una bona anàlisi DAFO personal? 

L'anàlisi DAFO (també conegut com a anàlisi FODA o SWOT en anglés) és una eina estratègica utilitzada per a identificar les Febleses, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats d'un projecte, empresa o situació concreta. Realitzar una bona anàlisi DAFO et permet obtindre una visió integral que facilita la presa de decisions. 

Fortaleses (Strengths): ¿En què destaque? ¿Quines són les meues habilitats o talents únics? ¿Quins avantatges tinc sobre altres creadors?

Debilitats (Weaknesses): ¿En què tinc dificultats? ¿Quines àrees requereixen millora o formació? ¿Quins són els punts febles en el meu contingut?

Oportunitats (Opportunities): ¿Quins canvis o tendències es presenten com a possibilitats per a mi? ¿Hi ha nous públics o plataformes que puga explorar? ¿Quins recursos o eines poden ajudar-me a millorar?

Amenaces (Threats): ¿Quins obstacles externs poden afectar la meua creació de contingut? ¿Quins canvis en la indústria podrien perjudicar-me? ¿Hi ha competència o saturació en el meu ninxol?


Ací tens alguns consells per a dur a terme una anàlisi DAFO efectiu:


Realitzar una anàlisi DAFO és un exercici de reflexió que pot proporcionar conclusions valuoses per a la presa de decisions. És essencial abordar-ho amb una ment oberta, disposada a identificar àrees de millora i a reconéixer i aprofitar les oportunitats que es presenten.

Exercici en grup: 

Fes un DAFO d'un canal de contingut en valencià d'una altra persona. Analitza les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de manera breu i compartix-les amb la resta del grup. 


Què és un exercici de zona cega? 

La "zona cega" en coaching es refereix a les creences, actituds o comportaments que una persona no reconeix o no és conscient de tindre, però que poden estar afectant el seu rendiment, presa de decisions o desenvolupament personal i professional. Identificar i abordar la zona cega és fonamental en el procés de coaching, ja que permet a la persona guanyar claredat i autoconsciència, la qual cosa al seu torn facilita el creixement i el canvi.

Un bon exercici de zona cega podria consistir a: 

Exercici: 

Planteja a tres amics/gues que et diguen una sola cosa que hauries de millorar o evitar fer i una altra cosa que fas molt bé. Les apunten en un paper de manera secreta i les has de llegir en veu alta i fer una reflexió respecte a com veus cada aportació. 


Com gestionar comunitats virtuals 

Gestionar adequadament comunitats virtuals creades al voltant d'un creador de contingut és fonamental per a mantindre una relació positiva amb els seguidors i fomentar un ambient col·laboratiu. Ací tens deu claus per a aconseguir-ho:


Gestionar una comunitat virtual és un procés constant que requereix temps i atenció. Mantindre una relació positiva amb els seguidors i crear un ambient col·laboratiu és essencial per a l'èxit a llarg termini de la comunitat i el creador de contingut.Exercici: Gestió de Conflictes en una Comunitat Virtual

Objectiu: Fomentar la discussió i el debat sobre com gestionar conflictes dins d'una comunitat virtual i promoure la resolució efectiva de problemes.

Instruccions:

Pas 1: Preparació

Dividim als participants en grups xicotets (idealment de 3 a 5 persones per grup).

Escenari: En els comentaris d'un dels nostres continguts es produeix un insult exclusivament per l'ús del valencià en el vídeo. Altres membres de la comunitat ataquen el perfil que ha fet eixe insult en grup. 

Pas 2: Debat en Grups

Cada grup ha d'analitzar l'escenari i discutir les possibles accions a prendre com a administradors de la comunitat. Els participants han de considerar diferents enfocaments per a resoldre el conflicte i a pensar en les conseqüències de cada decisió.

Pas 3: Posada en comú i debat general

Cada grup a compartirà les seues idees i propostes de resolució del conflicte. Fomentarem un debat obert i constructiu entre els participants. Demana que expliquen els seus raonaments darrere de les seues decisions. Els grups discutiran els avantatges i desavantatges de les diferents estratègies proposades.

Pas 4: Reflexió i conclusions

Facilitem una discussió general sobre el que s'ha aprés de l'exercici. 

Destacarem la importància de la comunicació oberta, la imparcialitat, l'establiment de normes clares i la resolució de conflictes de manera justa en la gestió de comunitats virtuals.


Com construir una bona marca personal en xarxes


Construir una bona marca personal en les xarxes socials és fonamental per a aconseguir l'èxit en el món digital. A continuació, es presenten algunes recomanacions per a construir una bona marca personal en les xarxes socials:Exercici: 

Com et veus d'ací 10 anys? Quina professió tindràs? On viuràs? Com haurà contribuit el teu contingut a fer-te pas en la teua professió? Compartix les teues reflexions amb el grup. 


La marca col·lectiva. 


Crear una marca col·lectiva per a una comunitat de creadors de contingut en valencià pot ser una forma efectiva d'impulsar el reconeixement, l'apreciació i el consum d'aquest contingut. Una marca col·lectiva no només ajuda a identificar i diferenciar els productes o serveis d'un grup en particular, sinó que també pot establir estàndards de qualitat i autenticitat. Aquí teniu una guia pas a pas sobre com fer-ho:

La creació d'una marca col·lectiva pot requerir temps i esforç, però amb una visió clara, un compromís ferm i la col·laboració de membres apassionats, potser una manera poderosa de posicionar i promoure el contingut en valencià en el panorama mediàtic global.

Com gestionar el rastre digital? 


L'època de les webs i els blogs era un moment on el rastre digital era fàcilment controlable i gestionable. L'arribada de les xarxes socials va multiplicar el rastre digital de les persones i les entitats i ha fet molt més complicada la gestió i control del rastre digital. Tota una generació que vam abraçar les xarxes socials amb ingenuïtat hem comés algunes errades que convindria analitzar. És un bon moment per oferir algunes pautes mínimament de trellat per gestionar adequadament el rastre digital de cada persona. 

Les xarxes socials són ferramentes de promoció personal i professional en la part dels usuaris. En la part de les empreses són xarxes de recaptació de dades emocionals i de consum per a vendre-les a les empreses de publicitat. Hem d'entendre per tant que les xarxes socials no estan dissenyades per facilitar la comunicació textual i racional sinó per potenciar totes les emocions possibles i de manera immediata. Este fet és molt important per gestionar el rastre digital ja que hem d'intentar que el nostre rastre digital siga tan positiu com siga possible. Positiu és un terme relatiu que cada persona haurà de matissar i delimitar. En tot cas, és important que el nostre rastre digital tinga la menor quantitat d'elements negatius possible. Incorporarem de manera conscient a les xarxes aquelles parts de la nostra vida que ens permeten obtindre un benefici. Cas contrari estem regalant les nostres ombres de manera gratuïta. Si compartim alguna cosa que siga per obtindre un benefici en forma de valor relacional o promoció de la nostra persona o producte. 


El rastre digital no el podem gestionar fins que no tenim coneixement suficient per fer-ho. Durant molts anys són els nostres pares les persones encarregades de gestionar-lo. D'una banda cal demanar prudència en la compartició de continguts (imatges especialment) respecte als nostres fills. Cal fer-ho pensant en molts factors com ara que durant la infància encara no està definida la identitat i que la seua exposició pot generar conflictes identitaris en el futur. Ser-ne conscients sense dramatitzar implica compartir amb prudència. D'altra banda quan ja hem crescut hem de ser exigents amb els continguts que han compartit els nostres pares de nosaltres exigint el dret a l'oblit i el dret a gestionar la pròpia imatge de manera que ningú puga pujar continguts nostres sense el nostre consentiment. 

Convé repassar algunes tècniques bàsiques de gestió de rastre digital que poden resultar útils. Ací van algunes: 

Revisar el teu rastre digital implica una gestió contínua de qui sap cada cosa i a quin nivell però sobretot cal prevenir que amb una mínima recerca per Internet es puguen trobar coses que ens perjudiquen en la vida i en les nostres relacions humanes. Fes-t'ho mirar. O millor mira-t'ho.


Exercici: 

Xafardeja el perfil d'un altre creador/a de contingut en valencià per a determinar on viu, quin nivell de vida té, quin és el seu nom real complet i si trobes fotografies o vídeos que pugueren usar-se en el futur per a fer-li un atac reputacional. 


Quines són les noves tendències de currículums

En l'actualitat, hi ha diverses tendències emergents en la creació de currículums que busquen destacar als candidats de manera innovadora i creativa. Algunes de les noves tendències de currículums inclouen:

En resum, les noves tendències de currículums busquen destacar als candidats de manera innovadora i creativa, utilitzant tecnologies i dissenys per a presentar la seua experiència i habilitats de manera més atractiva. En utilitzar aquestes tendències, els candidats poden destacar en un mercat laboral cada vegada més competitiu i demostrar el seu valor als ocupadors potencials.


Com seleccionen les empreses als candidats

Les empreses utilitzen diferents estratègies per a seleccionar als candidats adequats per als llocs de treball. Algunes de les estratègies més comunes inclouen:

En resum, les empreses utilitzen diferents estratègies per a seleccionar als candidats adequats per als llocs de treball. Aquestes estratègies inclouen anàlisis de currículums, entrevistes, avaluacions d'habilitats, verificació d'antecedents, referències i avaluació de la cultura. En entendre aquestes estratègies, els candidats poden preparar-se adequadament i millorar les seues possibilitats de ser seleccionats per a un lloc de treball.

Que és un videocurriculum

Un videocurriculum és un currículum en vídeo que permet als candidats presentar-se de manera més visual i creativa que en un currículum tradicional en paper. En un videocurriculum, els candidats poden presentar la seua experiència, habilitats i assoliments a través d'imatges, gràfics i vídeos, a més de parlar directament a la càmera per a presentar-se i destacar les seues habilitats i assoliments.

Els videocurriculums s'utilitzen cada vegada més en el mercat laboral actual, especialment en àrees creatives i digitals, on la presentació visual i l'habilitat per a contar una història són altament valorades. També poden ser útils per a candidats que busquen destacar entre una gran quantitat de sol·licitants d'ocupació.

Per a crear un videocurriculum, és important seguir algunes pautes bàsiques, com tindre un guió ben estructurat que presente la seua experiència, habilitats i assoliments de manera clara i concisa, tindre un entorn adequat per a filmar que reflectisca la seua personalitat i el tipus de treball que desitja, i ser autèntic i mostrar la seua personalitat en el vídeo. També és important editar el vídeo perquè siga visualment atractiu i s'ajuste a la duració adequada.

Avantatges del vídecurriculum.  

La disrupció tecnològica està traslladant el paradigma escrit del text cap a un nou paradigma on el determinant en la visualitat. En aquest context el tradicional currículum escrit i estàtic queda incomplet davant la possibilitat de veure en acció les competències bàsiques dels candidats.

Inconvenients del vídeocurrículum. 

Coses que no has de fer: 

Coses que cal fer: 

Fes un exercici de diagnosticar la teua marca personal. 

Primera qüestió, la teua marca personal ha de basar-se i ser congruent amb el teu rastre digital. Una entitat contractant mirarà les teues xarxes socials per tant seria convenient que mirares des de fora com és el teu jo virtual i et basares en això per determinar quin serà el teu format de videocurrículum triat. 

Fer autocoaching i demanar excercicis de "zona cega" seria important per obtindre un bon videocurrículum. La zona cega és la part que la gent que tenim a prop  veu en nosaltres però nosaltres no som capaços de vore-la. Moltes vegades la gent ens amaga algunes opinions per no fer mal o simplement perquè ens acceptem com som. Això està bé en l'àmbit emocional però els exercicis de zona cega consisteixen a demanar a la gent que millor et coneix que et faça saber una cosa molt bona teua i una cosa que hauries de millorar. Amb això tindràs una perspectiva complementària a l'exercici inicial d'autocoaching. Demana sinceritat i pren-te les aportacions com una manera de millorar o simplement conèixer-te millor. 

Després hauràs de prendre decisions de marqueting personal: